Fiat SOM 50

Fiat SOM 50
Fabrikant: Fiat
Model: SOM 60
Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50

Fiat SOM 50